#GIRLSONLY #DuperyNaSzosie w roli organizatorek treningu NR 1